Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Závěrečný účet obce za rok 2017

Závěrečný účet obce za rok 2017

                                                                                      

         OBEC OBOŘIŠTĚ –  ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 

                                                        

 

         Obec Obořiště , 262 12 Obořiště č. 100, IČO: 00242934, podle § 17, odst. 6

         zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona

         č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje

         závěrečný účet obce za rok 2017.

 

 

         Všeobecné údaje:

 

         Obec Obořiště je, dle zákona 128/2000 Sb. v platném znění, územně samosprávním

         celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je zároveň

         samostatnou účetní jednotkou, která v souladu se zákonnými postupy vede podvojné

         účetnictví, v povinném členění podle platné rozpočtové skladby.

         Obec Obořiště je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - Základní škola a

         Mateřská škola Obořiště, okres Příbram. Jako zřizovatel, na základě smlouvy o

         pronájmu majetku a dod. č. 2, dala obec do bezplatné výpůjčky budovu školy č.100

         a dodatkem č. l ke smlouvě o bezúplatném převodu ZP s DKP dala obec do správy

         Základní škole a Mateřské škole majetek a přispívá na její provozní náklady.

         Škola  hospodaří s prostředky obce a dalšími veřejnými prostředky.

         Obec u této organizace provádí kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb.

         a vyhl.č. 416/2004 Sb.

 

 

         Finanční a ekonomické ukazatele:

 

 

         Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2017

        

         Dne 14.12.2016, čj.10/16 byl odsouhlasen přebytkový rozpočet na rok 2017.

         V průběhu roku nastaly skutečnosti, které ovlivnily plnění rozpočtu příjmů

          a výdajů. Rozpočet byl proto upravován rozpočtovým opatřením

         č. l ze dne 07.02., č. 2 ze dne 25.04., č. 3 ze dne 27.06.,

         č. 4 ze dne 25.07., č.5 ze dne 05.09., č.6 ze dne 10.10.,č. 7 ze dne 28.11.,

         č. 8 ze dne 19.12.2017.

         Rozpočtové změny byly projednány na zasedání OZ a jsou zahrnuty do

         výkazu Fin 2 - 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2017.

         Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové

         skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu

         ÚSC Fin 2 -12 M za období 12/17, který je součástí závěrečného účtu obce. 

       

         Hospodářskou činnost obec nemá.

 

                                                                  

                                                 

             ..................................................................................................................................

             Příjmy                               schválený rozpočet   upravený rozpočet     skutečnost                                           

             ...................................................................................................................................

             Daňové příjmy  -tř.l                6 368 000               8 008 792,75         8 008 792,75 

             Nedaňové příjmy –tř.2           1 140 000                1 175 507,94        1 175 507,94

             Kapitálové příjmy –tř.3                        0                     17 000,--              17 000,--

             Přijaté transfery  -tř.4                 344 000               1 334 674,56         1 334 674,56 

             ....................................................................................................................................

             Příjmy celkem                         7 852 000              10 535 975,25       10 535 975,25

 

             

             ...................................................................................................................................

             Výdaje                              schválený rozpočet    upravený rozpočet     skutečnost            

             ...................................................................................................................................

             Běžné výdaje  -tř.5                  5 756 000               6 829 550,78         6 829 550,78

             Kapitálové výdaje –tř.6           1 222 000               1 665 585,00         1 665 585,00

             .....................................................................................................................................

             Výdaje celkem                        6 978 000                8 495 135,78         8 495 135,78

 

             Financování –tř.8                     - 874 000                -2 040 839,47      -2 040 839,47

 

             Saldo příjmů a výdajů                874 000                 2 040 839,47        2 040 839,47                                                                                                        

                                  

             Stav finančních prostředků na bankovních účtech

 

             název účtu                        stav k 01.01.2017                      stav k 31.12.2017

             ....................................................................................................................................

             běžný účet                           4 241 227,08                               5 701 017,32

             běžný účet fondů                   910 809,34                                   910 662,57

             běžné účty celkem               5 152 036,42                               6 611 679,89

             účet úvěr                              1 017 113,00                                  435 917,--

              

             Rozpočtový výhled je zpracován na roky 2017 - 2019.

 

             Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace)

            

             Výsledek inventarizace: Inventarizace byla provedena na základě nařízení starosty

             ze dne 19.12.2017,č.4/17 ke dni 31.12.2017 a podložena inventarizačními soupisy    

             majetku.

             Dokladová inventarizace účtů, včetně soupisu pohledávek, závazků a podrozvahových

             účtů. Byl porovnán stav fyzický se stavem účetním. Rozdíly nebyly zjištěny.  

                                                                                                                                                                                                                           

             Stav majetku k 31.12.2017:

             018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                              128 946,20

 

             019 – Dlouhodobý nehmotný majetek                                           173 950,--                                                          

             021 – Stavby                                                                              65 920 928,71

             022 – Samostatné movité věci                                                     1 300 684,80

             028 – Drobný DHM                                                                    1 987 426,54

             031 – Pozemky                                                                            3 373 347,06           

             042 – Nedokončený dlouhodob.hmot.majetek                            4 246 066,97                          

             078 – oprávky k DDNIM                                                              -128 946,20

             079 – oprávky k ostat.DNIM                                                        -104 400,00

             081 – Oprávky ke stavbám                                                       -17 946 172,40

             082 – Oprávky k sam. movitým věcem                                         -944 677,80

             088  - oprávky k DDHM                                                             -1 987 426,54

 

             Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a

             rozpočtům krajů

 

             Účel.znak  Účel poskytnuté dotace                    Poskytnuto          Skutečně čerpáno

             ......................................................................................................................................

    

             15936        Inv.dotace Kotenč.potok povodně     873 262,08              873 262,08                     

                               

             98071        Neinv.dotace na volby                         18 226,-                    18 226,-

 

              33063       Neinv.dotace škole                              469 448,-                  469 448,- 

                               (obec pouze přeúčtovává škole)

            Veškeré dotace podléhají kontrole instituci, která dotaci poskytla.

 

            Tvorba a použití peněžních fondů v r. 2017

           

                                                                                             Plán               Skutečnost

             .....................................................................................................................................

              Fond oprav - čistička                                          200 000                   0

                 (částka se nepřeváděla, byla  použita na opravu čističky)

 

             Přehled poskytnutých příspěvků a dotací a darů v roce 2017

 

             Poskytnuto                                                   účel                            výše Kč

             ....................................................................................................................................

             ZŠ a MŠ Obořiště                                  na provoz                            150 000

             TJ Obořiště                                             na provoz                             40 000                            

             SDH Obořiště                                        na provoz                              12 000

             SDH Lhotka                                          na provoz                              10 000

             MS Borek                                              na provoz                              10 000

             Svaz místních samospráv                      přísp.dle počtu obyv.              2 657

             Ilco Příbram (stomici)                           přísp.na provoz a péči             2 000

             Měst.úřad Dobříš                                   na řešení přestupků               24 600

             Charita Starý Knín                                 příspěvek na péči                    7 500

              DSO Dobříš                                            příspěvek                              13 500

             Turistický kroužek při ZŠ                      příspěvek                                5 000

             Zajištění povinné školní docházky Do                                                10 000

             Obč.sdruž.Bike Service Klecany           dar                                          3 000  

                                                                        

             Cizí prostředky - přehled splátek úvěru v roce 2017

             účel                                              zůst. k 1.1.2017                         splátky                                                                                     

             -----------------------------------------------------------------------------------------------

              úvěr                                              1 017 113                                581 196

              Zůstatek k 31.12.2017                   435 917 

     

             Hospodaření příspěvkové organizace

 

             ZŠ a MŠ Obořiště

             ............................................................................................................................

             Výnosy celkem                                  5 341 039,00

             Náklady celkem                                 5 357 685,24

             V tom přísp.obce                                   150 000,00

             Hospodářský výsledek                          -16 646,24   

                                                                                       

             Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

            

             Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu

             Středočeského kraje na základě žádosti obce.

             Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,

             o přezkoumávání hospodaření  územních samosprávních celků a dobrovolných

             svazků obcí v termínu: 11.12.2017 – dílčí a

                                                   12.04.2018

              Závěr zprávy: byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků

              uvedených pod písmenem c): (§ 10 odst.3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.)

              Ke dni 31.12.2017 nebyl zjištěn skutečný stav na účtu 081 Oprávky ke stavbám a

              účtu 082 Oprávky k samostatným movitým věcem.

              Přílohy:

                 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů FIN 2 - 12/2017

                 2. Rozvaha ÚSC za rok 2017

                 3. Příloha ÚSC za rok 2017

                 4. Výkaz zisku a ztrát za rok 2017

                 5. Zápis o výsledku inventarizace - Inventarizační zpráva za rok 2017

                 6. ZŠ - Rozvaha za rok 2017

                 7. ZŠ - Příloha za rok 2017

                 8 ZŠ - Výkaz zisku a ztrát za rok 2017

                 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

 

Návrh závěrečného účtu – závěrečný účet byl projednán a schválen OZ s výhradou

dne 29.05.2018, čj.05/18.

               

 

Schvalování účetní závěrky obce Obořiště za rok 2017

 

Zastupitelstvo obce schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku obce za předchozí rok.

ZO na základě předložené zprávy a dalších výkazů vypracuje protokol o schválení účetní

závěrky, který odešle do CSUIS (Státní pokladna) do 31.7. běžného roku.

 

Účetní jednotka zajistí přípravu a předložení podkladů pro schvalování účetní závěrky

schvalující účetní jednotce přehledným způsobem.

 

Postupy pro schvalování účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb. a zákon

č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č.128/2000 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

 

Účetní závěrku obce Obořiště schvaluje na svém zasedání Zastupitelstvo obce. Všichni

členové ZO obdrželi finanční a účetní výkazy za rok 20174 a byli seznámeni i s inventarizací

majetku obce, který na svém zasedání schvalovali  a s přezkumem hospodaření obce za rok 2017.

 

Obec, jako účetní jednotka, hospodaří s vlastním majetkem. Majetek je řádně inventarizován

a odpisován (viz rozvaha). Účetní jednotka se řídí platnými právními předpisy, a vlastními

zpracovanými směrnicemi. Kontrolní činnost se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů  (zákon o finanční kontrole) v

platném znění. Dále byla účetní jednotka podrobena dílčímu a konečnému přezkumu

hospodaření.

  

Obec Obořiště má dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31.12.2017 ve výši

77 131 350,28 Kč. Majetek byl řádně zinventarizován a odpisován (viz rozvaha). Z toho nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 246 066,97 Kč. Ostatní pohledávky 10 076,- Kč (pohledávky za rozpočtovými příjmy).

Obec má krátkodobé závazky ve výši 269 400,70,- Kč (nezaplacené fa dodavatelům, mzdy zaměstnancům, sociální a zdravotní pojištění, daně zálohové a srážkové, dohadné účty  el. energie a plynu, )

 

Hotovost na BÚ je k 31.12.2017                              5 701 017,32 Kč

Hotovost na spořícím účtu fondu oprav                      910 662,57 Kč

 

Výnosy obce dle výkazu zisku a ztrát byly ve výši 9 612 615,97 Kč a náklady ve výši

8 482 076,48 Kč.

Náklady a výnosy z činnosti dle syntetických účtů jsou uvedeny  ve výkazu zisku a ztrát.

 

Konkrétní čísla (třídění majetku dle staveb, pozemků  a účtování podrozvahy )

jsou uvedeny v Příloze.

 

Majetek školy je řádně inventarizován. V roce 2017 obdržela částku 150 000 Kč na běžný

provoz, ostatní náklady (voda, el.energie, plyn, opravy, telefon, revize) hradí obec.

Obec provádí 2x ročně  finanční kontrolu.

 

Obec hospodařila v roce 2017 s rozpočtem, který byl schválen OZ, bylo provedeno 8 rozpočtových opatření. Podrobné členění je ve výkaze Fin 2-12 k 31.12.2017  .

 

Daňové příjmy obce byly ve výši   8 008 792,75  Kč

Nedaňové příjmy byly ve výši        1 175 507,94  Kč

Kapitálové příjmy byly ve výši             17 000,00 Kč

Přijaté transfery ve výši                  1 334 674,56  Kč

 

Celkem příjmy za rok 2017 byly ve výši         10 535 975,27 Kč

Celkem výdaje za rok 2017 byly ve výši          8 495 135,78  Kč

Financování bylo ve výši                               -  2 040 839,47  Kč

 

Veřejnoprávní kontroly provádí starosta nebo místostarostka obce u každého příjmu a výdaje a stvrzuje je svým podpisem.Každá faktura k proplacení je opatřena podpisem starosty.

Kontrolu provedl finanční výbor 2x a kontrolní výbor 1x.

Příloha k účetní závěrce:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, Výkaz zisku a ztrát Rozvaha, Příloha, Fin2-12, Inventarizační zpráva za rok 2017.   

 

 

Zpracovala: Jungbauerová  

 

 

                                                                      Za Obec Obořiště – Karel Dlouhý – starosta

 

 

Vyvěšeno dne :04.05.2018    i na EÚD

Sejmuto:           21.05.2018

 

 

Schválilo OZ Obořiště dne  29.05.2018, čj. 05/18

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky