Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Závěrečný účet obce za rok 2017 - návrh

Závěrečný účet obce za rok 2017 - návrh

                                                                                      

 

         OBEC OBOŘIŠTĚ –  ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017  - návrh                                                                 

                                                        

 

         Obec Obořiště , 262 12 Obořiště č. 100, IČO: 00242934, podle § 17, odst. 6

         zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona

         č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků zveřejňuje

         závěrečný účet obce za rok 2017.

 

 

         Všeobecné údaje:

 

         Obec Obořiště je, dle zákona 128/2000 Sb. v platném znění, územně samosprávním

         celkem s právní subjektivitou a vlastním majetkem. Tento subjekt je zároveň

         samostatnou účetní jednotkou, která v souladu se zákonnými postupy vede podvojné

         účetnictví, v povinném členění podle platné rozpočtové skladby.

         Obec Obořiště je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - Základní škola a

         Mateřská škola Obořiště, okres Příbram. Jako zřizovatel, na základě smlouvy o

         pronájmu majetku a dod. č. 2, dala obec do bezplatné výpůjčky budovu školy č.100

         a dodatkem č. l ke smlouvě o bezúplatném převodu ZP s DKP dala obec do správy

         Základní škole a Mateřské škole majetek a přispívá na její provozní náklady.

         Škola  hospodaří s prostředky obce a dalšími veřejnými prostředky.

         Obec u této organizace provádí kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb.

         a vyhl.č. 416/2004 Sb.

 

 

         Finanční a ekonomické ukazatele:

 

 

         Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2017

        

         Dne 14.12.2016, čj.10/16 byl odsouhlasen přebytkový rozpočet na rok 2017.

         V průběhu roku nastaly skutečnosti, které ovlivnily plnění rozpočtu příjmů

          a výdajů. Rozpočet byl proto upravován rozpočtovým opatřením

         č. l ze dne 07.02., č. 2 ze dne 25.04., č. 3 ze dne 27.06.,

         č. 4 ze dne 25.07., č.5 ze dne 05.09., č.6 ze dne 10.10.,č. 7 ze dne 28.11.,

         č. 8 ze dne 19.12.2017.

         Rozpočtové změny byly projednány na zasedání OZ a jsou zahrnuty do

         výkazu Fin 2 - 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok 2017.

         Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové

         skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu

         ÚSC Fin 2 -12 M za období 12/17, který je součástí závěrečného účtu obce. 

      

         Hospodářskou činnost obec nemá.

 

                                                       

                                                                   - 2 –

                                                 

             ..................................................................................................................................

             Příjmy                               schválený rozpočet   upravený rozpočet     skutečnost                                          

             ...................................................................................................................................

             Daňové příjmy  -tř.l                6 368 000               8 008 792,75         8 008 792,75 

             Nedaňové příjmy –tř.2           1 140 000                1 175 507,94        1 175 507,94

             Kapitálové příjmy –tř.3                        0                     17 000,--              17 000,--

             Přijaté transfery  -tř.4                 344 000               1 334 674,56         1 334 674,56 

             ....................................................................................................................................

             Příjmy celkem                         7 852 000              10 535 975,25       10 535 975,25

 

             

             ...................................................................................................................................

             Výdaje                              schválený rozpočet    upravený rozpočet     skutečnost            

             ...................................................................................................................................

             Běžné výdaje  -tř.5                  5 756 000               6 829 550,78         6 829 550,78

             Kapitálové výdaje –tř.6           1 222 000               1 665 585,00         1 665 585,00

             .....................................................................................................................................

             Výdaje celkem                        6 978 000                8 495 135,78         8 495 135,78

 

             Financování –tř.8                     - 874 000                -2 040 839,47      -2 040 839,47

 

             Saldo příjmů a výdajů                874 000                 2 040 839,47        2 040 839,47                                                                                                        

                                  

             Stav finančních prostředků na bankovních účtech

 

             název účtu                        stav k 01.01.2017                      stav k 31.12.2017

             ....................................................................................................................................

             běžný účet                           4 241 227,08                               5 701 017,32

             běžný účet fondů                   910 809,34                                   910 662,57

             běžné účty celkem               5 152 036,42                               6 611 679,89

             účet úvěr                              1 017 113,00                                  435 917,--

              

             Rozpočtový výhled je zpracován na roky 2017 - 2019.

 

             Hospodaření s majetkem (rozvaha + zápis z inventarizace)

            

             Výsledek inventarizace: Inventarizace byla provedena na základě nařízení starosty

             ze dne 19.12.2017,č.4/17 ke dni 31.12.2017 a podložena inventarizačními soupisy    

             majetku.

             Dokladová inventarizace účtů, včetně soupisu pohledávek, závazků a podrozvahových

             účtů. Byl porovnán stav fyzický se stavem účetním. Rozdíly nebyly zjištěny.  

                                                                                                                                                                                                                           

             Stav majetku k 31.12.2017:

             018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                              128 946,20

             019 – Dlouhodobý nehmotný majetek                                           173 950,--

                                                                           -3-

             021 – Stavby                                                                              65 920 928,71

             022 – Samostatné movité věci                                                     1 300 684,80

             028 – Drobný DHM                                                                    1 987 426,54

             031 – Pozemky                                                                            3 373 347,06           

             042 – Nedokončený dlouhodob.hmot.majetek                            4 246 066,97                          

             078 – oprávky k DDNIM                                                              -128 946,20

             079 – oprávky k ostat.DNIM                                                        -104 400,00

             081 – Oprávky ke stavbám                                                       -17 946 172,40

             082 – Oprávky k sam. movitým věcem                                         -944 677,80

             088  - oprávky k DDHM                                                             -1 987 426,54

 

             Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a

             rozpočtům krajů

 

             Účel.znak  Účel poskytnuté dotace                    Poskytnuto          Skutečně čerpáno

             ......................................................................................................................................

    

             15936        Inv.dotace Kotenč.potok povodně     873 262,08              873 262,08                     

                               

             98071        Neinv.dotace na volby                         18 226,-                    18 226,-

 

              33063       Neinv.dotace škole                              469 448,-                  469 448,- 

                               (obec pouze přeúčtovává škole)

            Veškeré dotace podléhají kontrole instituci, která dotaci poskytla.

 

            Tvorba a použití peněžních fondů v r. 2017

           

                                                                                             Plán               Skutečnost

             .....................................................................................................................................

              Fond oprav - čistička                                          200 000                   0

                 (částka se nepřeváděla, byla  použita na opravu čističky)

 

             Přehled poskytnutých příspěvků a dotací a darů v roce 2017

 

             Poskytnuto                                                   účel                            výše Kč

             ....................................................................................................................................

             ZŠ a MŠ Obořiště                                  na provoz                            150 000

             TJ Obořiště                                             na provoz                             40 000                            

             SDH Obořiště                                        na provoz                              12 000

             SDH Lhotka                                          na provoz                              10 000

             MS Borek                                              na provoz                              10 000

             Svaz místních samospráv                      přísp.dle počtu obyv.              2 657

             Ilco Příbram (stomici)                           přísp.na provoz a péči             2 000

             Měst.úřad Dobříš                                   na řešení přestupků               24 600

             Charita Starý Knín                                 příspěvek na péči                    7 500

             DSO Dobříš                                            příspěvek                              13 500

                                                                           - 4 -

             Turistický kroužek při ZŠ                      příspěvek                                5 000

             Zajištění povinné školní docházky Do                                                10 000

             Obč.sdruž.Bike Service Klecany           dar                                          3 000  

                                                                        

             Cizí prostředky - přehled splátek úvěru v roce 2017

             účel                                              zůst. k 1.1.2017                         splátky                                                                                     

             -----------------------------------------------------------------------------------------------

              úvěr                                              1 017 113                                581 196

              Zůstatek k 31.12.2017                   435 917 

      

             Hospodaření příspěvkové organizace

 

             ZŠ a MŠ Obořiště

             ............................................................................................................................

             Výnosy celkem                                  5 341 039,00

             Náklady celkem                                 5 357 685,24

             V tom přísp.obce                                   150 000,00

             Hospodářský výsledek                          -16 646,24   

                                                                                       

             Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

            

             Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu

             Středočeského kraje na základě žádosti obce.

             Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,

             o přezkoumávání hospodaření  územních samosprávních celků a dobrovolných

             svazků obcí v termínu: 11.12.2017 – dílčí a

                                                   12.04.2018

              Závěr zprávy: byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků

              uvedených pod písmenem c): (§ 10 odst.3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb.)

              Ke dni 31.12.2017 nebyl zjištěn skutečný stav na účtu 081 Oprávky ke stavbám a

              účtu 082 Oprávky k samostatným movitým věcem.

              Přílohy:

                 1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů FIN 2 - 12/2017

                 2. Rozvaha ÚSC za rok 2017

                 3. Příloha ÚSC za rok 2017

                 4. Výkaz zisku a ztrát za rok 2017

                 5. Zápis o výsledku inventarizace - Inventarizační zpráva za rok 2017

                 6. ZŠ - Rozvaha za rok 2017

                 7. ZŠ - Příloha za rok 2017

                 8 ZŠ - Výkaz zisku a ztrát za rok 2017

                 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

 

                 Vyvěšeno : 04.05.2018             i na EÚD

 

                 Sejmuto:     21.05.2018

 

               

               

                                     

      

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky