Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Zápis ze zasedání OZ konaného dne 29.5.2018

Zápis ze zasedání OZ konaného dne 29.5.2018

                                          Z á p i s

 

   ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 29.5.2018 na OÚ.

 

Počet zastupitelů: 5                                           Začátek v 18,00 hodin

Omluven: Hrubá, Kučina

 

Návrh programu dle pozvánky:

1/ Zahájení, volba ověřovatelů

2/ Schválení návrhu závěrečného účtu obce a účetní závěrky obce a ZŠ

3/ Počet členů do zastupitelstva obce na nové volební období

4/ Rozpočtová úprava č. 4

5/ Různé – oprava cesty pro chodce a cyklisty k Topůlku

Doplnění programu :

- Směrnice pro práci s osobními údaji (GDPR)

- Organizační řád obecního úřadu obce Obořiště (GDPR)

 

Usnesení:

1/ Jednání zahájil starosta obce a navrhl ověřovatele V. Vobra a M . Vopičku.

    OZ souhlasí s navrženými ověřovateli a s doplněným programem schůze.

    Pro: 5, Proti: 0                                                    Program byl schválen

 

2/ OZ schválilo návrh závěrečného účtu obce za rok 2017 s výhradou

    spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017,

    která je nedílnou součástí závěrečného účtu.

    Pro: 5, Proti: 0                                                     Usnesení bylo schváleno

 

    OZ schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017 sestavenou  k rozvahovému

    dni 31.12.2017, dle § 84 odst.2, bod b zákona. 128/2000 Sb., o obcích.

    Pro: 5, Proti: 0                                                       Usnesení bylo schváleno

 

    OZ schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Obořiště sestavenou k rozvahovému

    dni 31.12.2017.

    Pro: 5, Proti: 0                                                        Usnesení bylo schváleno

 

3/ OZ odsouhlasilo a stanovilo pro příští volební období 7 členů zastupitelstva.

    Pro: 5, Proti: 0                                                         Usnesení bylo schváleno

 

4/ OZ odsouhlasilo rozpočtovou úpravu č. 4 na rok 2018.

    Pro: 5, Proti:0                                                           Usnesení bylo schváleno

 

5/ OZ projednalo a odsouhlasilo Směrnice pro práci s osobními údaji (GDPR).

    Pro: 5, Proti: 0                                                            Usnesení bylo schváleno

6/ OZ projednalo a schválilo Organizační řád obce Obořiště (GDPR).

    Pro : 5, Proti: 0                                                        Usnesení bylo schváleno

 

7/ Různé:  - OZ projednalo opravu cesty pro pěší a cyklisty ( k Topůlku ) a   

                rozhodlo, že pro velké poničení povrchu, které si vyžádá větší finanční

                náklady, bude  oprava zařazena do rozpočtu roku 2019.

                Pro: 5, Proti: 0                                              Usnesení bylo schváleno 

                

 

 

 

 

Zapsala: Vitásková                             Ověřil: Vobr, Vopička

     

 

 

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky