Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Zápis ze zasedání OZ konaného dne 27.3.2018

Zápis ze zasedání OZ konaného dne 27.3.2018

                                              Z á p i s

ze zasedání Obecního zastupitelstva, konaného dne 27.3.2018 na OÚ

 

Počet zastupitelů: 6                               Začátek v 18,00 hodin

Omluven: Kučina

Hosté: Ing. Kasal, Kožíšek R.

 

Návrh programu dle pozvánky:

1/ Zahájení, volba ověřovatelů

2/ Výběr uchazeče o pronájem nebytových prostor v čp. 113

     „Hospůdka na návsi“

3/ Záměr obce směnit obecní pozemek parc.č. 883/29 o výměře 14 m2

    s vlastníkem pozemku parc. č. 645/27 ve výměře 32 m2 vše v k.ú.Obořiště

4/ Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Obořiště za rok 2017

5/ Žádost o odprodej obecního pozemku č. parc. 878/1 /polní cesta

    u Kotenčického potoka  a rybníčka Ovčín/ v k.ú. Obořiště

6/ Různé

Usnesení:

1/ Jednání zahájil starosta obce a navrhl ověřovatele V. Vobra a H. Hrubou.

    OZ souhlasí s navrženými ověřovateli a s programem schůze.

    Pro: 6, Proti: 0                                                Program byl schválen

 

2/ OZ projednalo žádosti p. Turka Oldřicha a p. Kožíška Romana  o pronájem    

    nebytových prostor v čp. 113  hospůdka „Na návsi“ a odsouhlasilo , že novým

    nájemcem na dobu neurčitou, s nájmem 50 tis. Kč ročně  bude  pan Kožíšek.

    Pro: 6, Proti: 0                                                   Usnesení bylo schváleno

 

3/ OZ souhlasí se záměrem obce směnit obecní pozemek č.parc.883/29

    o výměře 14 m2 (ostatní plocha,silnice) s vlastníkem pozemku č.parc.645/27

    o výměře 32 m2 (chodník) vše v k.ú. Obořiště.

    Směnnou smlouvu za obec Obořiště podepíše místostarostka p. Vitásková.

    Náklady spojené se  směnou hradí obec.  

    Pro: 4, Proti:0, Zdržel se: 2 (Ing. Oplíštil, Vopička)

                                                                                   Usnesení bylo schváleno

 

4/  OZ odsouhlasilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Obořiště za rok 2017

     ve výši – 16 646,24 Kč.

     Pro: 6, Proti: 0                                                        Usnesení bylo schváleno

 

5/ OZ neodsouhlasilo odprodej obecního pozemku č.parc.878/1(polní cesta

     u Kotenčického potoka a rybníčka Ovčín ) v k.ú. Obořiště.

    Pro: 0,Proti: 6                                                         Usnesení bylo schváleno

 

      OZ pověřuje starostu, aby dojednal položení panelů přes Kotenčický

      potok a tím by byly zprovozněny obecní komunikace parc.č. 878/1 a

      parc.č. 878/2 v k.ú. Obořiště.

 

6/ Různé:

    - Starosta obce informoval zastupitele o umístění dopravních značek

       na nově opravené cestě (k topůlku za školou), která bude sloužit

       výhradně chodcům a cyklistům.

 

    - Starosta předložil zastupitelům návrh o možnosti zřízení elektrického

      ovládání zvonů v našem kostele sv. Josefa.

      OZ odsouhlasilo tento návrh a pověřuje starostu zajištěním všech prací

      s tímto souvisejících, vč. podepsání smlouvy.

      Pro: 6, Proti: 0                                                  Usnesení bylo schváleno

 

   - Starosta poděkoval místostarostce p. Haně Hrubé za pěknou velikonoční

     výzdobu naší obce.

 

 

Zapsala: Vitásková                                  Ověřil: Vobr, Hrubá     

    

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky