Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Zápis ze zasedání OZ konaného dne 16.1.2018

Zápis ze zasedání OZ konaného dne 16.1.2018

                                                       Z á p i s

 

    ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 16.01.2018 na OÚ

Počet zastupitelů: 7                                                  Zahájení v 18,00 hodin

 

Návrh programu dle pozvánky:

          1/ Zahájení, volba ověřovatelů

          2/ Žádost o vyjádření a souhlas s projektem stavby a vstupu na pozemky

             č.parc. 720/7,721/53, 718/9, 883/13,718/36, 721/54, 929, 883/22,

             v k.ú. Obořiště, které budou dotčeny pokládkou nového kabel.vedení

             NN 0,4 Kv mezi TS (trafostanice pod Hájem a trafostanice u Vopičků)

             a následnou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

             mezi investorem ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Obořiště .

          3/ Žádost o vyjádření a souhlas s projektem stavby a vstupu na pozemky

             č.parc. 236/1 a 138/6 v k.ú. Lhotka, které budou dotčeny pokládkou

             nového kabelového vedení NN 0,4 Kv a výstavbou nového přípojového

             pilíře SS100 na následnou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení

             věcného břemene mezi investorem ČEZ Distribuce,a.s. a Obcí Obořiště.

         4/ Žádost o vyjádření a souhlas s projektem stavby a následnou realizací

             (+ smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene). Jedná se

             o realizaci nového přípojného místa z pozemku č. parc. 364/37

             (komunikace Sluneční ulice) pro nově vzniklou budoucí parcelu

              č. 364/1 v k.ú. Obořiště mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Obořiště. 

          5/ Žádost o poskytnutí finančního daru  Klubu stomiků ILCO Příbram.

          6/ Výběrové řízení na část komunikace č.parc.576/3 a 931 v k.ú. Obořiště

              (mezi bytovkami).

  

          Starosta navrhl doplnění programu a OZ s tímto souhlasí.

           7/ Žádost o vyjádření a souhlas s projektem stavby a následnou realizací

               (+ smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene). Jedná se

               o prodloužení STL plynovodu z komunikace Sluneční (parc.č.364/37)

               pro dvě nové plynové přípojky pro nové parc.č. 364/1 v k.ú. Obořiště

               mezi Obcí Obořiště a GasNet, s.r.o.

           8/ Rozpočtová úprava č. 1

           9/ Odsouhlasení návrhu výhledového rozpočtu 2019-2021

          10/ Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě

                (kabelové vedení) pro pozemek č. parc. 852/39 mezi vlastníkem

                a Obcí Obořiště (dotčené pozemky č. parc. 797/1 a 802 vše v

                k.ú. Obořiště dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

                věcného břemene – služebnosti a právu provést stavbu.

                Pro: 7, Proti: 0                                                Program byl schválen

 

Usnesení:

1/ Jednání zahájil starosta obce a navrhl ověřovatele p. Vobra a p. Hrubou.

    OZ souhlasí s navrženými ověřovateli a s programem schůze.

    Pro: 7, Proti: 0                                                        Usnesení bylo schváleno

 

2/ OZ projednalo a souhlasí s projektem stavby a vstupu na pozemky č. parc.

    720/7, 721/53, 718/9, 883/13, 718/36, 721/54, 929, 883/22 a následnou

    smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Obořiště

    a ČEZ Distribuce, a.s.

    Pro: 7, Proti: 0                                                           Usnesení bylo schváleno    

 

3/ OZ projednalo a souhlasí se stavbou nového kabelového vedení NN 0,4 Kv

    v k.ú. Lhotka (parc.č. 236/1,138/6) pro nový přípojový pilíř SS 100 pro    

    splaškovou kanalizaci – ČS a budoucí smlouvou o smlouvě budoucí mezi            

    Obcí Obořiště a ČEZ Distribuce a.s.

    Pro: 7, Proti: 0                                                          Usnesení bylo schváleno  

 

4/ OZ projednalo a souhlasí se stavbou nového přípojného místa z pozemku

    č. parc. 364/37  pro nově vzniklou budoucí parcelu č.parc. 364/1 v k.ú.

    Obořiště. Dále souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného

    břemene mezi Obcí Obořiště a ČEZ Distribuce, a.s.

     Pro: 7, Proti: 0                                                          Usnesení bylo schváleno

 

5/ OZ  odsouhlasilo poskytnutí finančního daru Klubu stomiků Ilco Příbram

     ve výši 2 tis. Kč. pro rok 2018.

     Pro: 7, Proti: 0                                                           Usnesení bylo schváleno

 

6/ OZ souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na opravu části komunikace

    č. parc. 576/3 a 931 (mezi bytovkami) v k.ú. Obořiště.    

    Pro: 7, Proti:0                                                             Usnesení bylo schváleno

 

7/ OZ projednalo a odsouhlasilo stavbu (prodloužení STL plynovodu) pro

    nové odběrné místo parc. č. 364/1 v k.ú. Obořiště z pozemku č. parc. 364/37

    (Sluneční ul. v k.ú. Obořiště) a dále souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí

    o zřízení věcného břemene mezi Obcí Obořiště a GasNet s.r.o.

    Pro: 7, Proti: 0                                                             Usnesení bylo schváleno

 

8/ OZ odsouhlasilo rozpočtovou úpravu č. 1 pro rok 2018.

    Pro: 7, Proti: 0                                                             Usnesení bylo schváleno

 

9/ OZ odsouhlasilo návrh výhledového rozpočtu pro roky 2019-2021.

    Pro: 7, Proti: 0                                                             Usnesení bylo schváleno

 

10/ OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti

      inž.sítí  (kabelové vedení) pro pozemek č.parc.852/39 v k.ú. Obořiště mezi

      vlastníkem a Obcí Obořiště. (dotčené pozemky č. parc. 797/1 a 802 vše v

      k.ú. Obořiště) dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného

     břemene  - služebnosti a právu provést stavbu.

     Pro: 7, Proti: 0                                                             Usnesení bylo schváleno

 

     Různé:

     - OZ projednalo, po opakovaných stížnostech spoluobčanů a občanů,

       provoz místní hospůdky „ Na návsi“  Obořiště č. 113 a rozhodlo

       podání výpovědi současnému nájemci ke dni 30.4.2018 dle nájemní

       smlouvy.

       Pro: 7, Proti: 0                                                           Usnesení bylo schváleno

 

 

 Zapsala: Vitásková                                  Ověřil: Vobr, Hrubá                       

      

 

                                          

             

 

                 

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky