Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 27.7.2020 na OÚ

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 27.7.2020 na OÚ

 

                                                    Z á p i s

 

ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 27.7.2020 na OÚ Obořiště.

 

Počet zastupitelů: 5

Omluvena: Hrubá H., Vitásková O.

Ověřovatelé: Ing. Svojtka, Vobr                                     Zahájení v 18,00 hodin

 

Návrh programu dle pozvánky:

1/ Schválení programu a ověřovatelů

2/ Souhlas se zařazením do územní působnosti MAS Brdy-Vltava na

    programové období 2021-2027

3/ Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti mezi Obcí Obořiště jako

    vlastník pozemku č.parc.364/37 a 364/54 a ČEZ Distribuce

4/ Výběrové řízení na původní polní cestu parc.č.898 a 899 v k.ú.Obořiště

5/ Návrh na odkoupení pozemku č.parc.287 (1156m2-ostatní plocha neplodná)

    a parc.č. 288 (252 m2 – travní porost)

6/ Žádost o pozemky pod chodníkem – revitalizace IV.etapa

7/ Různé – informace o dokončení IV.etapy chodníků v obci

Usnesení:

1/ Jednání zahájil starosta obce a navrhl ověřovatele p. Ing.Svojtku a p. Vobra.

    Dále navrhl doplnění programu o bod č. 6. OZ souhlasí s navrženými

    ověřovateli, programem i doplněním programu.

    Pro: 5, Proti: 0                                                  Program byl schválen

 

2/ Obec Obořiště souhlasí se zařazením svého území do územní působnosti

    MAS Brdy-Vltava na programové období 2021-2027 a souhlasí s přípravou

    Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Brdy-Vltava na svém

    území.

    Pro: 5, Proti:0                                                    Usnesení bylo schváleno

 

3/ OZ souhlasí se zřízením věcného břemene-služebnosti mezi Obcí Obořiště

    a ČEZ Distribuce pro pozemky č. parc. 364/37 a 364/54 v k.ú.Obořiště

    (místní komunikace).

    Pro: 5, Proti: 0                                                     Usnesení bylo schváleno

 

4/ OZ souhlasí s výběrovým řízením na polní cestu parc.č. 898 a 899

     v k.ú. Obořiště. Zároveň pověřuje starostu obce, aby zajistil výběrové

     řízení spolu s komisí pro zadávání veř. zakázek malého rozsahu.

     Pro: 5, Proti: 0                                                    Usnesení bylo schváleno

 

     V 18,30 se dostavila p. Vitásková

5/ OZ projednalo a souhlasí s odkoupením pozemků č. parc.288 (252 m2-

    - travní porost) a parc.č. 287 (1156 m2 – ostatní plocha neplodná) v

     k.ú. Obořiště za dohodnutou cenu 100,- Kč/m2.

    Pro: 6, Proti:0                                                         Usnesení bylo schváleno

 

6/ OZ souhlasí s podáním žádosti o bezplatný převod pozemku pod chodníkem

    IV. etapy. Převod se týká pozemků č. parc. 883/30, 883/31,  883/32, 883/34,

    883/36, 883/37 v k.ú. Obořiště dle geometrického zaměření č. 692-5/2020.

    Pro: 6, Proti: 0                                                        Usnesení bylo schváleno

 

7/ Různé: - Starosta informoval zastupitele o dokončení IV. etapy chodníků

                   s tím, že jsou již zkolaudovány.

                 - V případě pořádání srazu veteránů 22.8.2020 na místním hřišti s

                  programem pro děti přispěje obec částkou 10 tis. Kč.

                  Pro: 6, Proti: 0                                             Usnesení bylo schváleno

 

Ukončení schůze v 19,40 hodin

 

Zapsala: Vitásková                                        Ověřil: Ing.Svojtka, Vobr

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky