Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 21.1.2020 na OÚ

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 21.1.2020 na OÚ

                                                  Z á p i s

 

ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 21.1.2020 na OÚ Obořiště

 

Počet zastupitelů: 7                                  Zahájení v 18,00 hodin

Ověřovatelé: M.Vopička, Ing. P. Svojtka

 

Návrh programu dle pozvánky:

1/ Dokončení (opravy) veřejného prostranství ve Lhotce, č.parc.236/1 a 138/35

2/ Stavba chodníků 4.etapy ( u čp. 145,7 a st.8)

3/ Podání žádosti o dotaci na pěší polní cestu za SFŽP

4/ Oprava – rekonstrukce budovy čp.113

5/ Rozpočtová úprava č. 1

6/ Obecně závazné vyhlášky obce Obořiště – doplnění do programu

7/ Různé

 

Usnesení:

1/ Jednání zahájil starosta obce a navrhl ověřovatele p. Vopičku a Ing.Svojtku.

    Dále navrhl doplnění programu o bod č. 6. OZ souhlasí s navrženými

    ověřovateli, programem i s doplněním programu.

    Pro: 7, Proti: 0                                                     Program byl schválen

 

2/ OZ schválilo dokončení opravy veřejného prostranství ve Lhotce

    na parc.č. 236/1 a 138/35.

    Pro: 7, Proti: 0                                                      Usnesení bylo schváleno

 

3/ OZ schvaluje stavbu – pokračování 4. etapy chodníků (u čp.145,7a st.8)

    a pověřuje starostu, aby zajistil projekt, včetně stavebního povolení a

    vybrání firmy dle směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

    malého rozsahu obce Obořiště.

    Pro: 7, Proti:0                                                        Usnesení bylo schváleno

 

4/ OZ schválilo podání žádosti o dotaci na realizaci polní cesty ze SFŽP.

    Projekt: „ Revitalizace sídelní zeleně, zmenšení lánů, vytvoření lokálního

    biokoridoru v návaznosti na obnovení původní polní cesty v Obořišti“.

    Pro: 7, Proti: 0                                                        Usnesení bylo schváleno

 

5/ OZ souhlasí s celkovou rekonstrukcí budovy čp. 113 v Obořišti  na

     restaurační a kulturní zařízení a pověřuje starostu, aby zajistil stavební

     projekt, včetně stavebního povolení. Plánovaná rekonstrukce by měla

     být realizována v roce 2021.

     Pro: 7, Proti: 0                                                        Usnesení bylo schváleno

 

6/ OZ schvaluje rozpočtovou úpravu č. 1 pro rok 2020.

     Pro: 7, Proti:0                                                       Usnesení bylo schváleno

 

7/ OZ schvaluje obecně závazné vyhlášky obce Obořiště:

    a/ Obecně závazná vyhláška obce Obořiště č. 1/2020 o místním poplatku

        za užívání veřejného prostranství.

        Pro: 7, Proti: 0                                                    Usnesení bylo schváleno

 

    b/ Obecně závazná vyhláška obce Obořiště č. 2/2020 o místním poplatku

        z pobytu.

        Pro: 7, Proti: 0                                                     Usnesení bylo schváleno

 

    c/ Obecně závazná vyhláška obce Obořiště č. 3/2020 o místním poplatku

        ze psů.

        Pro: 7, Proti: 0                                                      Usnesení bylo schváleno

 

    d/ Obecně závazná vyhláška obce Obořiště č. 4/2020 , kterou se stanovují

        pravidla  pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Obořiště.

        Pro: 7, Proti: 0                                                      Usnesení bylo schváleno

 

8/ Různé:

    - Starosta seznámil zastupitele s nově vypracovanou smlouvou o pronájmu

      tělocvičny v ZŠ , která bude uzavřena  podle ustanovení § 2201 a

      následujících paragrafů zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

      pozdějších předpisů. Smlouva bude uzavřena mezi ZŠ a MŠ Obořiště  a

      cvičitelkou jógy (jako nájemce) . Cena za pronájem pro účely cvičení, vč.

      paušálních nákladů je stanovena na 100,- Kč/hod.

      Pro: 7, Proti: 0                                                         Usnesení bylo schváleno

      

    - Zastupitel p. M. Vopička informoval OZ o rozbité střeše na čekárně

      ve Lhotce.

 

    - Byla vznesena připomínka p.JUDr.Emanuela Pavla, týkající se nadměrného

      kouření komínů a průjezdu kamionů v naší obci.

 

    Ukončení schůze v 19,40 hodin

 

    Zapsala Vitásková                                Ověřil: Vopička, Ing.Svojtka

           

              

 

 

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky