Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 17.12.2019 na OÚ

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 17.12.2019 na OÚ

                                                   Zápis

 

ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 17.12.2019 na OÚ

 

Počet zastupitelů: 6

Omluveni: Hrubá

Ověřovatelé:  V.Vobr, V. Jubgbauer                     Zahájení v 18,00 hodin

                    

Návrh programu dle pozvánky:

1/ Schválení návrhu přebytkového rozpočtu na rok 2020

2/ Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021-2022

3/ Rozpočtová úprava č. 10

4/ Nařízení starosty obce k provedení inventarizace obecního majetku

5/ Smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Obořiště a GasNet,s.r.o.

6/ Aktualizace programu rozvoje obce Obořiště

7/ Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí Obořiště

    a ČEZ Distribuce a.s.

8/ Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev

9/ Různé

 

Usnesení:

1/ Jednání zahájil starosta obce a navrhl ověřovatele p. Jungbauera a p.Vobra.

    Dále navrhl doplnění programu o bod č. 7 a 8. OZ souhlasí s navrženými

    ověřovateli a s doplněním programu.

    Pro: 6,  Proti: 0                                            Program byl schválen

 

2/ OZ projednalo předložený návrh přebytkového rozpočtu na rok 2020 a

     návrh byl odsouhlasen bez připomínek  na paragrafy.

     Pro: 6, Proti: 0                                             Usnesení bylo schváleno

 

3/ OZ schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022.

    Pro: 6, Proti: 0                                               Usnesení bylo schváleno

 

4/ OZ schválilo rozpočtovou úpravu č. 10 pro rok 2019.

    Pro: 6, Proti: 0                                                Usnesení bylo schváleno

 

5/ Z nařízení starosty č. 5/19 bude probíhat v termínu od 20.12.2019

    do 20.1.2020 inventarizace obecního majetku.

    Inventarizační komise bude pracovat ve složení:

    předseda – Vitásková Olga

    členové -  Jungbauer Václav, Jungbauerová Ivana

    K provedení inventarizace byly dále jmenovány dílčí inventarizační komise.

 

 

6/ OZ odsouhlasilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na

    pozemcích č. parc. 10/8 a 882 v k.ú. Obořiště  mezi vlastníkem Obcí

    Obořiště a GasNet, s.r.o.

    Pro: 6, Proti: 0                                                   Usnesení bylo schváleno

 

7/ OZ Obořiště schvaluje:

    Dílčí aktualizaci strategického dokumentu „Program rozvoje Obce Obořiště

    na období 2019-2025 ze dne 31.1.2019 a to přímou úpravou části dokumentu.

    Pro: 6, Proti:0                                                    Usnesení bylo schváleno

 

8/ OZ projednalo a odsouhlasilo smlouvu o zřízení věcného břemene

    služebnosti na pozemku  č. parc 721/60 v k.ú. Obořiště mezi vlastníkem

    Obcí Obořiště a ČEZ Distribuce a.s.

    Pro: 6, Proti:0                                                   Usnesení bylo schváleno

 

9/ OZ odsouhlasilo navýšení dosavadních odměn neuvolněným členům   

    zastupitelstva o 10 % , dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn

    členů zastupitelstev s účinností od l. l. 2020.

    Pro: 6, Proti: 0                                                    Usnesení bylo schváleno

 

10/ Různé:

      - OZ projednalo a rozhodlo, že tělocvična v budově ZŠ a MŠ bude

         sloužit pouze pro školní děti a zájmové kroužky dětí.

         Pro: 6, Proti: 0                                                 Usnesení bylo schváleno

 

      - Starosta poděkoval zastupitelům za celoroční práci.

       

      - Dále sděluje občanům,  že kontejner na hřišti na bioodpad  bude

        k použití  až na jaře 2020.

 

      - Veškeré rostlinné tuky z kuchyně odkládejte v umělých lahvích

         (petky) u sběrných míst (u kontejnerů).

 

Obecní úřad a zastupitelstvo obce přeje všem občanům klidné a pohodové vánoční svátky

a do nového roku zdraví, štěstí a osobní i pracovní úspěchy.

        

 

 Zapsala: Vitásková                         Ověřil: Vobr, Jungbauer

 

Konec schůze v 19.30 hod.                                                 

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky