Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 21.5.2019 na OÜ

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 21.5.2019 na OÜ

                                                        Z á p i s

 

        ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 21.05.2019 na OÚ

Počet zastupitelů: 6

Omluven: Vopička

Ověřovatelé : Hrubá, Vobr                                     Zahájení v 18,00 hodin

 

Návrh programu dle pozvánky:

1/ Zahájení, volba ověřovatelů

2/ Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti v obci Lhotka pro místní

    komunikaci parc.č. 138/6 a 236/1 mezi Obcí Obořiště a ČEZ Distribuce

3/ Česká pošta – Pošta Partner

4/ Žádost Obce Obořiště o změnu Územního plánu dle § 6 odst.l písm. c)

    stavebního zákona o pořízení změny Územního plánu Obce Obořiště

    zkráceným postupem

5/ Modernizace tělocvičny (výměna podlahy) a nová dlažba ve vstupu a

    v přízemí školy (chodba)

6/ Směrnice č.1/17 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

    Obce Obořiště dle čl.2, odst.3

7/ Rozpočtová úprava č. 5

8/ Různé

 

Usnesení:

1/ Jednání zahájil starosta obce a navrhl ověřovatele p. Hrubou a p. Vobra. OZ

    souhlasí s navrženými ověřovateli, programem schůze a bodem č. 6 a 7

    doplněným do programu.

    Pro: 6, Proti: 0                                                       Program byl schválen

 

2/  OZ souhlasí se smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti v obci

     Lhotka u Dobříše pro místní komunikaci parc.č. 138/6 a 236/1 mezi Obcí

     Obořiště a ČEZ Distribuce.

     Pro: 6, Proti: 0                                                      Usnesení bylo schváleno

 

3/ Obec Obořiště nemá žádné nebytové prostory a proto nemůže provozovat

    Poštu Partner.

    Návrh na odkup  budovy České pošty, není možný z důvodu:

    nemáme finanční prostředky na odkup a následné opravy vnitřních

    prostor a venkovního vzhledu celé budovy.

    Zastupitelstvo obce proto nesouhlasí s odkupem.

    Pro: 0, Proti: 6                                                       Usnesení bylo schváleno

 

4/ Obec Obořiště žádá Městský úřad Dobříš, odbor  výstavby a životního

    prostředí příslušný dle § 6, odst. 1, písmeno c) stavebního zákona o pořízení

    změny Územního plánu Obce Obořiště zkráceným postupem.

     Pro: 6, Proti: 0                                                       Usnesení bylo schváleno

 

4a/ Zastupitelstvo obce Obořiště příslušné dle § 6, odst.5, písm. a) stavebního

     zákona rozhoduje o pořízení změny Územního plánu Obořiště zkráceným

     postupem dle § 55a odst.1 stavebního zákona.

     Pro: 6, Proti: 0                                                         Usnesení bylo schváleno

 

4b/ Zastupitelstvo obce Obořiště, dle § 6, odst. 5, písm.a) stavebního zákona

      rozhoduje o obsahu změny Územního plánu dle §55a odst.l.

      Pro: 6, Proti: 0                                                          Usnesení bylo schváleno

 

4c/ OZ souhlasí s obsahem změny Územního plánu Obce Obořiště a Lhotka.

      V obci Obořiště zrušit rezervy č. 1,2,3 z důvodu velké rozestavěnosti

      v návaznosti na ČOV a nejsou zde hlavně zavedeny žádné inženýrské sítě.

      Rezerva č. 4 se nachází v záplavovém území. Veřejnou zeleň na pozemcích

      parc.č. 733/5, 733/6, 733/7 změnit na zeleň soukromou.

      V obci Lhotka rezervu č. 5 předělat na bydlení v rodinných domech a

      pozemek č.parc. 138/48 – soukromá zeleň předělat na bydlení v rodinných

     domech. U těchto pozemků inženýrské sítě (vodovod, kanalizace) jsou   

      v příjezdové komunikaci.

     Pro: 6, Proti: 0                                                       Usnesení bylo schváleno

 

4d/ Zastupitelstvo obce pověřuje starostu pořízením změny Územního plánu

      Obce Obořiště zkráceným postupem.

      Pro: 6, Proti: 0                                                       Usnesení bylo schváleno

 

5/ OZ odsouhlasilo modernizaci tělocvičny ve zdejší ZŠ (výměna podlahy) a

    novou dlažbu ve vchodu a přízemí školy (chodba).

    Pro: 6, Proti: 0                                                          Usnesení bylo schváleno

 

6/ Na opravu místní komunikace mezi obcí Lhotka  a Svaté Pole byly

    vyzvány, dle směrnice č.1/17 upravující zadávání veřejných zakázek

    malého rozsahu obce Obořiště dle č.2, odst.b), tři firmy k předložení

    cenové nabídky s vymezením plnění. Nejnižší cenovou nabídku předložil

    STRABAG a.s..

    OZ schvaluje vítěznou firmu a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

    Pro: 6, Proti: 0                                                           Usnesení bylo schváleno

 

7/ OZ souhlasí s rozpočtovou úpravou č. 5

    Pro: 6, Proti: 0                                                            Usnesení bylo schváleno

 

 

8/ Různé: - OZ odsouhlasilo pořádání „Rybovy mše „za doprovodu varhan a

                   Vepřekova smíšeného sboru v kostele Sv. Josefa Obořiště

                   dne 23. prosince 2019 od 18,00 hodin.  

                   Pro: 4, Zdržel se: 2 (Vobr, Hrubá)                Usnesení bylo schváleno

 

                - OZ odsouhlasilo žádost sportovců o finanční příspěvek na pořádání   

                  dětského dne  8. června (sobota) ve výši 5 tisíc Kč.

                  Pro: 6, Proti: 0                                                Usnesení bylo schváleno

 

                - OZ souhlasí s umístěním dopravních značek „Průjezd zakázán“ do

                  ulice za hospodou z důvodů větší bezpečnosti dětí.

                  Pro: 6, Proti: 0                                                Usnesení bylo schváleno  

 

               - Dne 3.8. 2019 se bude konat ve sportovním areálu 7. ročník

                 „ Obořišťský lachtan“. Podrobnosti se budou řešit na příštím

                 zasedání OZ.

 

    Srdečně  zveme na oslavu 50. výročí svěcení kaple a zvonu ve Lhotce

    spojené se sjezdem rodáků a mší svatou celebrovanou pomocným             

    biskupem pražským a generálním vikářem  Mons. Zdenkem

    Wasserbauerem dne 15. června (sobota) od 14,00 hodin pořádanou

    Obcí Obořiště a SDH Lhotka.

                

                         

   Zapsala: Vitásková                                     Ověřil: Hrubá, Vobr 

 

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky