Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Obořiště dne 5.2.2019

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Obořiště dne 5.2.2019

                                                  Z á p i s

 

      ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 05.02.2019 na OÚ

 

Počet zastupitelů: 6                                           Zahájení v 18,00 hodin

Omluven: Ing. Oplíštil

Ověřovatelé: Jungbauer, Ing.Svojtka

 

Návrh programu dle pozvánky:

1/ Zahájení, volba ověřovatelů

2/ Navýšení řádného členského příspěvku Svazku obcí Dobříšska a

    Novoknínska od roku 2019

3/ Dohoda mezi obcemi o poskytnutí finančního příspěvku na rozšíření

    kapacity 2. ZŠ Dobříš

4/ Žádost o dotaci z Programu MMR na projekt rekonstrukce místní

     komunikace ve Lhotce

5/ Oprava kapličky, hasičské zbrojnice a dešťových vpustí ve Lhotce

6/ Schválení Programu rozvoje obce Obořiště

7/ Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ

8/ Místní komunikace č. parc. 691/11 v k.ú. Obořiště

9/ Doplnění programu starostou – nařízení vlády o výši odměn členů

    zastupitelstva

10/ Různé

 

Usnesení:

1/ Jednání zahájil starosta obce a navrhl ověřovatele p. Jungbauera a

    p.Ing.Svojtku. OZ souhlasí s navrženými ověřovateli a programem schůze.

    Pro: 6, Proti: 0                                            Program byl schválen

 

2/OZ schválilo navýšení řádného členského příspěvku Svazku obcí Dobříšska

   a Novoknínska od roku 2019  ze stávajících 13 500 Kč na 15 000,- Kč/rok.

   Pro: 6, Proti: 0                                              Usnesení bylo schváleno

 

3/ OZ souhlasí s dohodou mezi obcemi Obořiště a Dobříš o poskytnutí

    finančního příspěvku na rozšíření kapacity 2. ZŠ Dobříš ve výši 688 807,- Kč  

     a pověřuje starostu podepsáním dohody.

     Pro: 6, Proti: 0                                              Usnesení bylo schváleno

 

4/ Zastupitelstvo obce Obořiště schválilo na svém zasedání dne 5.2.2019,

    Usnesením čj.01/19 podání žádosti o dotaci z programu MMR

    (DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikaci) na projekt

    „Rekonstrukce místních komunikací v obci Lhotka u Dobříše“ .

    Pro: 6, Proti: 0                                                Usnesení bylo schváleno

 

5/ OZ schválilo opravu kapličky , hasičské zbrojnice a dešťových vpustí

     v obci Lhotka.

     Pro: 6, Proti: 0                                                Usnesení bylo schváleno

 

6/  OZ projednalo a schválilo Program rozvoje obce Obořiště na období

     2019 – 2025.

     Pro: 6, Proti: 0                                                 Usnesení bylo schváleno

 

7/ OZ schválilo hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Obořiště za rok 2018

    s finančním zůstatkem 49 707,58 Kč, který bude převeden do rezervního

    fondu školy.

    Pro: 6, Proti: 0                                                   Usnesení bylo schváleno

 

8/ OZ souhlasí s nabídkou odkoupení místní komunikace č.parc. 691/11

    v k.ú. Obořiště o výměře 905 m2 za cenu 150 Kč/m2 ( vč. inženýrských

    sítí).

    Pro: 6, Proti: 0                                                    Usnesení bylo schváleno

 

9/ OZ  projednalo a odsouhlasilo nařízení vlády ze dne 4.září 2018,

     kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn

     členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Příloha k nařízení 

     vlády č. 318/2017 Sb. je platná  pro neuvolněné zastupitele od 1.2.2019.

     Pro: 6, Proti: 0                                                    Usnesení bylo schváleno

 

10/ Různé : - OZ navrhuje zřízení služby pro obyvatele obce informovat

                      občany o kulturních a společenských akcích formou SMS

                      zpráv. Tato služba bude dobrovolná.

 

 

 

Zapsala: Vitásková                                     Ověřil: Jungbauer, Ing.Svojtka

 

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky