Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Obořiště 18.12.2018

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Obořiště 18.12.2018

                                                  Z á p i s

     ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 18.12.2018 na OÚ

 

Počet zastupitelů: 5                                    Zahájení v 18,00 hodin

Omluven: Ing.Oplíštil ,Vitásková              

Ověřovatelé: Hrubá, Vobr

 

Návrh programu dle pozvánky:

1/ Zahájení, volba ověřovatelů

2/ Schválení návrhu přebytkového rozpočtu na rok 2019

3/ Nařízení starosty obce k provedení inventarizace obecního majetku

4/ Rozpočtová úprava č. 9

5/ Neinvestiční náklady za žáky ZŠ a MŠ

6/ Zrušení VTA ( veřejná telefonní stanice)

7/ Různé

 

Usnesení:

1/ Jednání zahájil starosta obce a navrhl ověřovatele p. Hrubou a p. Vobra.

    OZ souhlasí s navrženými ověřovateli a programem schůze.

    Pro: 5, Proti: 0                                                      Program byl schválen

2/ OZ projednalo předložený návrh přebytkového rozpočtu na rok 2019 a

    návrh  rozpočtu byl odsouhlasen bez připomínek na paragrafy.

    Pro: 5, Proti: 0                                                       Usnesení bylo schváleno

3/ Z nařízení starosty č. 4/18 bude probíhat v termínu od 20.12.2018 do

    31.01.2019  inventarizace obecního majetku. Inventarizační komise bude

    pracovat ve složení:

    předseda: Vitásková Olga

    členové:   Jungbauer Václav, Jungbauerová Ivana

    K provedení inventarizace byly dále jmenovány dílčí inventarizační komise.

4/ OZ odsouhlasilo rozpočtovou úpravu č. 9 pro rok 2018.

    Pro: 5, Proti: 0                                                          Usnesení bylo schváleno

5/ OZ odsouhlasilo neinvestiční náklady na žáky ZŠ a MŠ, kteří navštěvují

    naši školu z okolních vesnic, ve výši 6 135,- Kč/ rok/žák.

    Pro: 5, Proti: 0                                                           Usnesení bylo schváleno

6/ OZ bere na vědomí zrušení VTA během roku 2019, kvůli dlouhodobě

    minimálnímu provozu a zároveň souhlasí se zrušením.

    Pro: 5, Proti: 0                                                             Usnesení bylo schváleno

7/ Různé: - V hořejší části obce (na Dl. Lhotu) bude posunut ukazatel

                   rychlosti do části zástavby Pod Hájem (u vjezdu k čp. 171).

 

            

Zapsal: Dlouhý                                   Ověřil: Hrubá, Vobr

 

 

 

              

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky