Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Obořiště dne 20.11.2018

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Obořiště dne 20.11.2018

                                              Z á p i s

 

    ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 20.11.2018 na OÚ.

Počet zastupitelů: 6                                     Zahájení v 18,00 hodin

Omluven: Ing.Oplíštil         

Ověřovatelé: Ing.Svojtka, Hrubá                Host: Ing.Kasal

 

Návrh programu dle pozvánky:

1/ Zahájení, volba ověřovatelů

2/ Cena známek na popelnice

3/ Předložení návrhu rozpočtu na rok 2019 finančním výborem

4/ Rozpočtová úprava č. 8

5/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu vodohospodář.zařízení

6/ Dodatek ke smlouvě o dílo na splaškovou kanalizaci a ČS ve Lhotce na

    zhotovení kanalizačních přípojek na obecním pozemku ke hranici pozemků

    jednotlivých rodinných domů .

    Částečný odvoz hlušiny a kamene (do úschovny Dal.Dušníky) po výkopech

    kanalizačních stok ve Lhotce dle dohodnuté nabídky  

7/ Různé – Dárkové balíčky

               - Kotenčický potok

               - Farní Charita Starý Knín a Ilco Příbram

               - Lipová alej k výročí 100 let republiky

Usnesení:

1/ Jednání zahájil starosta obce a navrhl ověřovatele p. Ing.Svojtku a p. Hrubou.

    OZ souhlasí s navrženými ověřovateli a programem schůze .

    Pro: 6, Proti: 0                                                  Program byl schválen

 

2/ OZ odsouhlasilo finanční příspěvek na známky na popelnice na rok 2019.

    Cena po slevě: Týdenní                       1 800,- Kč

                             Sezónní                       1 700,- Kč

                             Čtrnáctidenní              1 100,- Kč

                             Měsíční                          800,- Kč  

     Pro: 6, Proti: 0                                                    Usnesení bylo schváleno

 

3/ OZ projednalo návrh rozpočtu na rok 2019 předložený finančním výborem.

 

4/ OZ souhlasí s rozpočtovou úpravou č. 8 na rok 2018.

    Pro: 6, Proti: 0                                                      Usnesení bylo schváleno

 

5/ OZ odsouhlasilo dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu

    vodohospodářských zařízení. Provozovatel bude zajišťovat  pro vlastníka

    (Obec Obořiště) činnosti uvedené v tomto dodatku.

    Pro: 6, Proti: 0                                                     Usnesení bylo schváleno

6/a) OZ odsouhlasilo dodatek ke smlouvě o dílo na splaškovou kanalizaci a ČS

    ve Lhotce na zhotovení kanalizačních přípojek na obecním pozemku ke

    hranici pozemku pro jednotlivé rodinné domy, dle směrnice zadávání 

    veřejných zakázek malého rozsahu a pověřuje starostu k podepsání smlouvy.

    Pro: 6, Proti: 0                                                     Usnesení bylo schváleno  

   b) Částečný odvoz hlušiny a kamene (do úschovny Daleké Dušníky) po

    výkopech kanalizačních stok dle dohodnuté nabídky.

    Pro: 6 , Proti: 0                                                      Usnesení bylo schváleno

 

7/ Různé: - OZ odsouhlasilo změnu ohledně blahopřání jubilantům. Místo

                   dárkových balíčků v hodnotě 400,- Kč budou oslavenci od roku

                   2019 dostávat  poukázku na nákup zboží v hodnotě 500,- Kč.

                   Poukázka bude platit v obchodě „U Stefanidesů“.

                   Pro: 6, Proti: 0                                         Usnesení bylo schváleno

 

                - OZ projednalo stížnost p. Josefa Novotného,  předloženou

                  p. starostou, ohledně nepravdivé a zavádějící informace v zápise

                  ze dne 27.3.2018, která se týkala mostíku přes umělou nádrž

                  na Ovčíně.

                  Po projednání stížnosti se starosta obrátil na odbor životního

                  prostředí Městského úřadu Dobříš, kde dle Centrální evidence

                  vodních toků je tato nádrž zbudovaná na vodní linii Kotenčický

                  potok z čehož vyplývá, že k nepravdivé ani zavádějící informaci

                  obyvatel nedošlo.

 

               - OZ souhlasí s prodloužením smlouvy na rok 2019 o poskytování   

                  služeb Farní Charitou  Starý Knín a finančním příspěvkem

                  ve výši 10 tis. Kč.

                 Dále odsouhlasilo darovací smlouvu na rok 2019 pro Klub stomiků

                 Ilco Příbram ve výši 2 tis. Kč

                 Pro: 6, Proti: 0                                         Usnesení bylo schváleno

 

               - Na okraj stezky pro cyklisty byla vysázena lipová alej k výročí

                 100 let republiky (cesta k Topůlku).

 

               - V sobotu 1. 12. 2018 bude slavnostní rozsvícení vánočního stromku

                  před místní hospůdkou od 17,00 hodin s vystoupením žáků ZŠ a MŠ

                  a Mikulášskou nadílkou.

 

               - Dne 14.12. 2018 se bude konat od 15,30 hod. v tělocvičně ZŠ setkání 

                 s důchodci se školní besídkou, hudbou a občerstvením.

 

Zapsala: Vitásková                                               Ověřil: Ing.Svojtka, Hrubá

 

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky