Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Obořiště 1.11.2018

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Obořiště 1.11.2018

 

                                                              Z á p i s

 

          z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Obořiště konané dne 1.11.2018

                                 v tělocvičně ZŠ a MŠ Obořiště od 18,00 hodin.

 

         

            Zasedání Zastupitelstva obce Obořiště bylo zahájeno v 18,05 hodin

            dosavadním starostou obce p. Karlem Dlouhým (dále jen "předsedající").

 

            Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce ( při   

            prezenci) předáno  osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce

            obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

            obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

           

            Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby

            se v souladu s § 91 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

            zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro

            podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula

            19.10. 2018) . Žádný návrh nebyl podán.

 

            Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce

            Obecního úřadu Obořiště zveřejněna v souladu se zákonem po dobu

            nejméně 7 dní, a to od 25.10.2018 do 1.11.2018.

            Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

            Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů

            zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů

            zastupitelstva  (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),

            takže zastupitelstvo  je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).

 

            Předsedající, v souladu s § 69, odst. 2 zákona o obcích, vyzval

            přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.

            Předsedající přečetl slib a vyzval všechny zastupitele ke složení

            slibu pronesením slova "slibuji" a podpisem na příloze č. 2.

            Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib

            s výhradou.

            

            Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu dle pozvánky.

            

            Navržený program:

            1/ Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele

            2/ Schválení programu

            3/ Volba starosty a místostarosty

                a/ určení počtu místostarostů 

                b/ určení způsobu volby starosty a místostarosty

                c/ volba starosty

                d/ volba místostarosty

            4/ Zřízení finančního a kontrolního výboru

                a/ určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

                b/ volba předsedy finančního výboru

                c/ volba předsedy kontrolního výboru

                d/ volba členů finančního výboru

                e/ volba členů kontrolního výboru

            5/ Volba předsedů kulturní a sociální komise, sportovní komise

                a jejich členů

            6/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů

                zastupitelstva (§72 odst.2 zákona o obcích)

            7/ Diskuse

 

            Usnesení:

            1/ Předsedající určil ověřovatele a zapisovatele.

                Ověřovatelé: Václav Vobr, Hana Hrubá

                Zapisovatel: Vitásková Olga

                Pro: 7, Proti: 0                            Usnesení bylo schváleno

 

            2/ Předsedající přečetl návrh programu, ke kterému nebyly vzneseny

                připomínky na doplnění.

                OZ schválilo program ustavující schůze ve znění, v jakém ho předsedající

                 přečetl.

                 Pro: 7, Proti: 0                            Usnesení bylo schváleno

 

             3/ Volba starosty a místostarosty

                 a/ Předsedající navrhl 2 místostarosty a návrh byl OZ schválen.

                     Pro: 7, Proti: 0                          Usnesení bylo schváleno

 

                 b/ Předsedající navrhl veřejnou volbu starosty a místostarostů a OZ

                     s návrhem souhlasí.

                     Pro: 7, Proti: 0                            Usnesení bylo schváleno

 

                 c/ Na starostu obce byl navržen pan Karel Dlouhý a OZ tento návrh

                     odsouhlasilo.

                     Pro: 7, Proti: 0                             Usnesení bylo schváleno

 

                 d/ Na l. místostarostku byla navržena paní Olga Vitásková a OZ

                     návrh odsouhlasilo.

                     Pro:7, Proti: 0                               Usnesení bylo schváleno

              

                     Na 2. místostarostu byl navržen pan Ing. Petr Svojtka a OZ návrh

                     schválilo.

                     Pro: 7, Proti: 0                               Usnesení bylo schváleno   

 

           4/ Zřízení finančního a kontrolního výboru

 

              a/ OZ odsouhlasilo zřízení finančního a kontrolního výboru v počtu

                  3 členů v každém výboru

                  Pro: 7, Proti: 0                                   Usnesení bylo schváleno

 

               b/ Na předsedu finančního výboru byl starostou navržen p. Václav

                   Jungbauer. OZ návrh schválilo.                   

                   Pro: 7, Proti: 0                                 Usnesení bylo schváleno

 

              c/ Na předsedu kontrolního výboru byl starostou navržen p.Ing.Pavel

                  Oplíštil. OZ návrh schválilo.

                  Pro 7, Proti: 0                                    Usnesení bylo schváleno

 

            d/ Na členy finančního výboru byli starostou navrženi:

                 p. Hana Hrubá a p. Václav Vobr. OZ návrh schválilo.

                 Pro: 7, Proti: 0                                   Usnesení bylo schváleno

 

            e/ Na členy kontrolního výboru byli starostou navrženi:   

                 p.Václav Vobr a p. Hana Hrubá. OZ návrh schválilo.

                 Pro: 7, Proti: 0                                   Usnesení bylo schváleno

 

            5/ Volba předsedů kulturní a sociální komise, sportovní komise a jejich  

                 členů

 

 

               Na předsedkyni kulturní a sociální komise byla starostou navržena

               p. Hana Hrubá. OZ návrh schválilo.

               Pro: 7, Proti: 0                                     Usnesení bylo schváleno

 

 

                Na členy kulturní a sociální komise  byli starostou navrženi:

                p. Václav Jungbauer a p. Ing. Pavel Oplíštil. OZ návrh schválilo.

                Pro: 7, Proti: 0                                    Usnesení bylo schváleno

 

               Na předsedu sportovní komise byl starostou navržen p. Václav Vobr.

                OZ návrh schválilo.

                Pro: 7, Proti: 0                                   Usnesení bylo schváleno

 

                Na členy sportovní komise byli starostou navrženi:

                p. Ing. Pavel Oplíštil a p.Václav Jungbauer. OZ návrh schválilo.

                Pro: 7, Proti: 0                                   Usnesení bylo schváleno

 

               6/  Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva (předsedům

                výborů, komisí, místostarostům)  byly vypláceny v novém volebním

                období  měsíční odměny v dosavadní výši dle § 72 zákona o obcích

                 a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách ve znění pozdějších

                předpisů, která je účinná od 1. ledna 2017 a  neuvolněnému starostovi

                byly vypláceny v novém volebním období měsíční odměny v dosavadní

                výši dle § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,

                o odměnách ve znění pozdějších předpisů,která je účinná od l.ledna 2018

                od dnešní ustavující schůze. OZ návrh schválilo.

                Pro: 7, Proti: 0                                   Usnesení bylo schváleno  

               

           7/ Diskusi zahájil starosta obce, kde poděkoval zastupitelům za jeho volbu

               a všem občanům, kteří ho podpořili.                            

               Přítomné seznámil s programem volebního období a dále probíhala

               věcná diskuse.

               Po této diskusi starosta poděkoval všem za účast a ukončil ustavující

               zasedání v 19.20 hodin.

 

 

            Zapsala:  O.Vitásková                                       Ověřil: H. Hrubá, V. Vobr

         

  

             

 

                      

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky