Navigace: Obec Obořiště > ÚŘEDNÍ DESKA > Program zasedání obecního zastupitelstva 16.1.2018

Program zasedání obecního zastupitelstva 16.1.2018

            P r o g r a m   zasedání obecního zastupitelstva dne 16.1.2018

 

         1/ Žádost o vyjádření a souhlas s projektem stavby a vstupu na pozemky

             č.parc. 720/7,721/53, 718/9, 883/13,718/36, 721/54, 929, 883/22,

             v k.ú. Obořiště, které budou dotčeny pokládkou nového kabel.vedení

             NN 0,4 Kv mezi TS (trafostanice pod Hájem a trafostanice u Vopičků)

             a následnou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

             mezi investorem ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Obořiště .

 

         2/ Žádost o vyjádření a souhlas s projektem stavby a vstupu na pozemky

             č.parc. 236/1 a 138/6 v k.ú. Lhotka, které budou dotčeny pokládkou

             nového kabelového vedení NN 0,4 Kv a výstavbou nového přípojového

             pilíře SS100 na následnou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení

             věcného břemene mezi investorem ČEZ Distribuce,a.s. a Obcí Obořiště.

 

         3/ Žádost o vyjádření a souhlas s projektem stavby a následnou realizací

             (+ smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene). Jedná se

             o realizaci nového přípojného místa z pozemku č. parc. 364/37

             (komunikace Sluneční ulice) pro nově vzniklou budoucí parcelu

              č. 364/1 v k.ú. Obořiště mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Obořiště. 

 

          4/ Žádost o poskytnutí finančního daru  Klubu stomiků ILCO Příbram.

 

          5/ Výběrové řízení na část komunikace č.parc.576/3 a 931 v k.ú. Obořiště

              (mezi bytovkami).

 

          6/ Různé 

                                                         začátek v 18,00 hodin

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky