Navigace: Obec Obořiště > SLUŽBY

SLUŽBY

- Pracoviště CZECHPOINT:          

                       - výpis z rejstříku trestů

                       - výpis bodového hodnocení řidiče

                       - výpis katastru nemovitostí

                       - výpis obchodního rejstříku

                       - výpis živnostenského rejstříku

                                    

- Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (´´vidimace´´) 

         - úřad neprovede vidimaci:

                     - opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu,

                       pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky,

                       geometrického plánu, rysu a technické kresby, směnky,

                       je-li předložený originál opatřen plastickým razítkem nebo hologramem.

                     - jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem.

                     - jsou-li v listině, která se vidimuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty,

                       které by mohly zeslabit její věrohodnost.

         - k vidimaci na úřadě předložte:

                     - originál nebo ověřený opis, fotokopii dané listiny

         - za ověření opisu nebo kopie listiny (vidimace) 

           se vybírá správní poplatek 30 Kč za každou započatou stranu. 

 

- Ověřování pravosti podpisu (´´legalizace´´)

      - vždy musí být přítomna osoba jejíž podpis je ověřován)

      - úřad neprovede legalizaci:

                     - jde-li o podpis na listině, která neobsahuje žádný text

                     - neovládá-li pověřený pracovník jazyk, v němž je listina 

                       pořízena a nebude-li předložen překlad listiny pořízený tlumočníkem.

      - k legalizaci na úřadě předložte:

                     - průkaz totožnosti, listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem

                       vlastnoručně podepsala, nebo podpis na ní uvedený uznala za vlastní.

      - za ověření každého podpisu na listině (legalizace) se vybírá správní poplatek 30 Kč.

 

 
Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky