AKTUALITY

 

 

Vložen nový dokent na uřední desku

Rozpočet obce na rok 2021 - návrh

Zápis ze zasedání OZ konaného 24.11.2020 na OÚ

 

 

Program zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 24.11.2020 na OÚ.

 

1/ Cena známek na popelnice na rok 2021

 

2/ Žádost o dotaci na část místní komunikace  parc.č. 364/37 v k.ú.

    Obořiště z MMR

 

3/ Žádost o dotaci na univerzální hřiště pro ZŠ, parc.č. 417 v k.ú.

    Obořiště z MMR

 

4/ Předložení návrhu rozpočtu na rok 2021 finančním výborem

 

5/ Rozpočtová úprava č. 8

 

6/ Různé

                                               začátek v 18,00 hodin

 

 

Vložen nový dokument na úřední desku

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 13.10.2020 na OÚ 

 

 

 

 

Program zasedání obecního zastupitelstva,

 konaného dne 13.10.2020 na OÚ

 

  1/ Ceník svozu komunálního odpadu od firmy DOKAS Dobříš, platný

       od 1.1.2021 a ceník svozu tříděného odpadu pro rok 2021.

 

   2/ Stížnost ZD Rosovice na  bioodpad kolem obce.

 

   3/ Odsouhlasení vítěze výběrového řízení na polní cestu parc.č.898,899

       v k.ú. Obořiště.

 

   4/ Odsouhlasení zadání výběrových  řízení na část místní  komunikace    

       č. parc. 364/37,

       - oprava a rekonstrukce hospody Na návsi čp.113 a

       - oprava místní komunikace u čp. 3,4, 5 a 144.

 

   5/ Odsouhlasení opravy budovy čp. 107 s přechodem na plynové topení.

 

   6/ Žádost o prodloužení smlouvy o poskytování sociálních služeb – charita

       Starý Knín.

 

   7/ Různé – informace starosty o přípravě rozpočtu na rok 2021.

                   - informace o umístění dopravního zrcadla  na komunikaci

                      III.třídy 00412 u výjezdu z účelové komunikace č.parc.893/2

                      v k.ú. Obořiště  

                                                         začátek v 18,00 hodin

 

 

 

Vložen nový dokument na úřední desku

Opis výsledků hlasování v okrsku -

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

 

Vložen nový dokument

Městský úřad Dobříš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

referent/ka životního prostředí - ZPF, zemědělství, rybářství

 

 

 

Vložen nový dokument 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Město Dobříš -

ředitel/ka Pečovatelské služby města Dobříše

 

Vložen nový dokument na úřední desku

Oznámení o době a místě konání voleb do

Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

 

Vložen nový dokument na úřední desku

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

- informace o počtu a sídlech volebních okrsků

 

Vložen nový dokument na úřední desku

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, 

konané ve dnech 2. a 3. října 2020

lnformace o počtu a sidle volebních okrsků

 

 

Vložen nový dokument na úřední desku

Rozpočtové opatření 5/2020

 

Vložen nový dokument na úřední desku

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 27.7.2020

na OÚ Obořiště

 

 

DOVOLENÁ - učetní

od 20.7.- 24.7.2020

 

 

Vložen nový dokument na úřední desku

Rozpočtové opatření č. 4/2020

 

 

Program zasedání obecního zastupitelstva,

konaného dne 27.7.2020 na OÚ

 

1/ Souhlas se zařazením do územní působnosti MAS Brdy-Vltava na

   programové období 2021-2027

 

2/ Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí Obořiště

    jako vlastník pozemku č.parc.364/37 a 364/57 a ČEZ Distribuce  

 

3/ Výběrové řízení na původní polní cestu parc.č. 898 a 899 v k.ú.Obořiště  

 

4/ Návrh na  odkoupení pozemku č. parc. 287 (1156 m2 – ostaní plocha       

    neplodná) a  parc.č. 288  (252m2 – travní porost)  

 

5/ Různé – informace o dokončení IV.etapy chodníků v obci

 

 

                                             začátek v 18,00 hod.

 

        

Vloženy nové dokumenty na úřední desku

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č.2 územního plánu obce Obořiště

 

 

Vloženy nové dokumenty na úřední desku:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení -

Městský úřad Dobříš - referent/ka životního prostředí - odpadový hospodář

 

obec OBOŘIŠTĚ - závěrečný účet za rok 2019

 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 26.5.2020 na OÚ

 

 

 

 

 

 

Vložen nový dokument na úřední desku

Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska

- závěrečný účet a účetní závěrka 2019

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO

Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska za rok 2019

 

Vložen nový dokument na úřední desku

Rozpočtové opatření č. 3/2020

 

P r o g r a m  zasedání obecního zastupitelstva

dne 26.5.2020 na OÚ

 

 1/ Schválení návrhu závěrečného účtu a účetní závěrky obce Obořiště, ZŠ a MŠ

     za rok 2019

 

2/ Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Obořiště za rok 2019

 

3/ Smlouva o smlouvě budoucí mezi ČEZ a obcí Obořiště na poz.č. 397

    v k.ú. Svaté Pole

 

4/ Různé

 

začátek v 18,00 hodin

 

 

VLOŽEN NOVÝ DOKUMENT NA ÚŘEDNÍ DESKU

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2019 - NÁVRH

 

 

Vložen nový dokument na úřední desku

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné

za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

 

 

Vložen nový dokunet

Městský úřad Dobříš - vyhlášení výběrového řízení - referent/ka přestupků

 

Finanční úřad pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška,

daň z nemovitých věcí na rok 2020

 

Vloženy nové dokumenty na úřední desku

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška, opatření obecné povahy

 

Městský úřad Dobříš - opatření obecné povahy, stanovení přechodné

úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2020 Vložen nový dokument

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020

 

 

NEVHAZUJTE DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU POUŽITÉ JEDNORÁZOVÉ ROUŠKY A RUKAVICE

 

Pro jejich likvidaci použijte dostatečně tlustý plastový pytel a vhoďte jej do černé popelnice na směsný odpad

 

 

 

 

Vložen nový dokument na úřední desku

Rozpočtové opatření 2/2020

 

Městský úřad Dobříš - výběrová řízení

 http://www.mestodobris.cz/vyberova-rizeni-na-zamestnance/ds-2159/p1=57743

 

25.3.2020 Vložen nový dokument

Novostavba stájí a jízdárny v areálu

Prague Equestrin Club s.r.o. na p.p.č. 852/1

v k. ú. Obořiště" rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení 

 

Vložen nový dokument

Mimořádné opatření - MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Charita Starý Knín - šicí dílna rukama nohama

 

VSTUP NA OBECNÍ ÚŘAD

 

KORONAVIRUS COVID - 2019 !!!! upozornění !!!

 

Vložen nový dokument na úřední desku

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 10.3.2020 na OÚ

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

´´jednatel/ka spol. DOKAS Dobříš s.r.o.´´

 

Rozpočtové opatření č.1/2020

 

P r o g r a m   zasedání obecního zastupitelstva dne 10.3.2020 na OÚ

1/  Zpráva o uplatňování územního plánu 2016-2020

2/  Nový program KEO4

3/  Projekt stavby chodníků IV.etapa

4/ Různé – vítání občánků

               - 90 let školy

               - 100 let fotbalu v Obořišti

začátek  v 18,00 hodin

 

Vložen nový dokument na úřední desku

Oznámení pro zjišťovací řízení vypracované ve smyslu §6 pro záměr

Novostavba stájí a jízdárny v areálu Prague Equestrin Club s.r.o.

 

 

Vložen nový dokument na úřední desku

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva

dne 21.1.2020 na obecním úřadu

 

Vloženy nové doumenty na úřední desku

- obecně závazné vyhlášky obce Obořiště č. 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020

 

Program

zasedání obecního zastupitelstva dne 21.1.2020 na OÚ

1/ Dokončení (opravy) veřejného prostranství ve Lhotce

2/ Stavba chodníků 4. etapy (u čp. 145, 7, 8,)

3/ Podání žádosti na pěší cestu ze SFŽP

4/ Oprava – rekonstrukce budovy čp. 113

5/ Rozpočtová úprava č. 1

6/ Různé

      začátek v 18,00 hodin

 

Smlouva o odvádění odpadních vod bez vod srážkových

Obecní úřad žádá ty občany, kteří platí stočné přes účet,

aby se dostavili na úřad podepsat

výše uvedenou smlouvu. Děkujeme.

 

14.1.2020 Vložen nový dokument na úřední desku

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Obořiště (2016-2020)

 

10.1.2020 Vložen nový dokument na úřední desku

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 17.12.2019 na OÚ

 

6.1.2020 Vloženy nové dokumenty na úřední desku

Rozpočet obce na rok 2020

Střednědobý výhled rozpočtu obce 2020 - 2022

 

 

2.12.2019 Vloženy nové dokumenty na úřední desku

                  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 26.11.2019 

 

27.11.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                   Návrh rozpočtu obce na rok 2020

                   Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022 - návrh

 

25.11.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                   Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska:

                   Návrh rozpočtu na rok 2020

                   Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021-2022

 

 

Program zasedání obecního zastupitelstva,

konaného dne 26.11.2019 na OÚ.

 

1/  Předložení návrhu rozpočtu na rok 2020 finančním výborem

2/ Rozpočtová úprava č. 9

3/ Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí Obořiště

    a ČEZ Distribuce

4/ Různé

 

                                         začátek v 18,00 hodin

 

18.11.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                   Rozhodnutí o změně využití území parc. č. 898 a 899, Obořiště

 

11.11.2019 Vloženy nové dokumenty

                  Oznámení o zveřejnění

                  Rozpočtové opatření 8/2019

                   

 

V pátek 22. a v sobotu 23. listopadu bude v obci kominík,

přihlášky na obecním úřadu nebo na

telefonním čísle 318 586 019, 739 062 216

 

Image result for kominík" 

 

8.11.2019 Vloženy nové dokumenty na úřední desku

                 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29.10.2019

                 Veřejná vyhláška - oznámení o zveřejnění návrhu

                                               3. aktualizace zásad územního rozvoje

 

23.10.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                   Oznámení o zahájení územního řízení 

 

22.9.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.9.2019

 

Stavba projektu Splašková kanalizace a ČS Lhotka u Dobříše

byla dokončena 31.12.2018 a kolaudována 29.3.2019.

 

 

4.9.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 22.8.2019

 

Účetní dovolená od 22.července do 26. července

Stočné na III. čtvrdletí se bude vybírat

31. července a 1. srpna (středa, čtvrtek)

 

4.7.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

               Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 25.6.2019 

 

Program zasedání obecního zastupitelstva dne 25.06.2019 na OÚ

 

1/ Návrh na obnovení bývalé polní cesty č.parc.898 a 899 v k.ú.Obořiště

    (na Smutné)

2/ Rozpočtová úprava č. 6

3/ Návrh na pořízení změny ÚP Obořiště vlastníkem pozemku č.parc. 733/5

4/ Různé : - Obořišťský Lachtan a Lachtánek

                  -  Sraz motocyklových veteránů Obořiště

 

  zahájení v 18,00 hodin

 

11.6.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Závěrečný účet a účetní závěrka 2018

                 - svazek obcí Dobříšska a Novoknínska

                 Rozhodnutí o zařazení pozemků do obecní účelové komunikace

 

29.5.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                  Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 21.5.2019

 

28.5.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019

 

21.5.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro

                 vodné a stočné obec Obořiště.

 

19.5.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Veřejná vyhláška - schválení stokové sítě Obořiště, Lhotka

 

 

Program zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 21.5.2019 (úterý) na OÚ

 

1/  Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti v obci Lhotka pro

          místní komunikaci parc.č. 138/6 a 236/1 mezi Obcí Obořiště a ČEZ

          Distribuce

2/ Česká pošta - Pošta Partner

3/ Žádost obce Obořiště o změnu Územního plánu dle § 6 odst. 1, písm. c)

    stavebního zákona o pořízení změny Územního plánu obce Obořiště

    zkráceným postupem

4/ Modernizace tělocvičny (výměna podlahy) a nová dlažba ve vstupu a

    v přízemí školy (chodba)

5/ Různé – 50 let od vysvěcení a otevření kapličky ve Lhotce

 

začátek v 18,00 hodin

 

9.5.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

               Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

 

30.4.2019 od 17:00 (úterý) pořádá SDH Obořiště tradiční

pálení čarodějnic, které se bude konat v areálu hasičárny.

Všichni jste srdečně zváni.

 

 

Program zasedání Obecního zastupitelstva, konaného dne 16.4.2019 (úterý) na OÚ

 

1/ Smlouva o odvádění odpadních vod bez vod splaškových mezi

     obcí Svaté Pole  a Obořiště (Lhotka)

2/ Územní plán obce Obořiště – Lhotka

3/ Rozpočtová úprava č. 4

4/ Schválení návrhu závěrečného účtu a účetní uzávěrky obce a ZŠ

5/ Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského

    fondu obnovy venkova

6/ Různé

 

začátek v 18,00 hodin

 

7.4.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

               Volby do Evropského parlamentu -

               informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

20.3.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                        Schvalování účetní závěrky obce Obořiště za rok 2018

 

Program zasedání Obecního zastupitelstva, konaného dne 7.3.2019 (čtvrtek) na OÚ

 

1/ Doplnění člena do výběrové komise pro zadávání veřejných zakázek

    malého rozsahu obce Obořiště

2/ Oprava místních komunikací v roce 2019

3/ Různé – výsledek inventarizace obecního majetku za rok 2018

                -  výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

                -  oslava 50 let – kaplička ve Lhotce

 

 začátek v 18,00 hodin

 

13.2.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 5.2.2019

 

30.1.2019 Vložen nový dokument

                 Úřad pro Civilní letectví - veřejná vyhláška

 

29.1.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

                 Dražební vyhláška

 

29.1.2019 Program zasedání obecního zastupitelstva dne 5.2.2019

 

1/ Navýšení řádného členského příspěvku Svazku obcí Dobříšska a

    Novoknínska od roku 2019.

2/ Dohoda mezi obcemi o poskytnutí finančního příspěvku na rozšíření kapacity 2.ZŠ.

3/ Žádost o dotaci z Programu MMR na projekt rekonstrukce

     místní komunikace ve Lhotce.

4/ Oprava kapličky, hasičské zbrojnice a dešťových vpustí ve Lhotce.

5/  Schválení programu rozvoje obce.

6/ Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ.

7/ Místní komunikace č. parc. 691/11 v k.ú. Obořiště.

8/ Různé

Začátek v 18,00 hodin

 

4.1.2019 Vložen nový dokument na úřední desku

               Rozpočet obce Obořiště na rok 2019

 

 

 

 

22.12.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                   Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 18.12.2018

 

P r o g r a m

zasedání Obecního zastupitelstva, konaného dne 18.12.2018 na OÚ

1/ Schválení návrhu přebytkového rozpočtu na rok 2019

2/ Nařízení starosty obce k provedení inventarizace obecního majetku

3/ Rozpočtová úprava č. 9

4/ Různé

                 

začátek v 18,00 hodin

 

29.11.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                   Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného 20.11.2018

 

 

 

 

 

22.11.2018 Vloženy nové dokumenty na úřední desku

            -  Návrh rozpočtu obce Obořiště na rok 2019

            -  Návrh rozpočtu Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska na rok 2019

            -  Střednědový výhled rozpočtu Svazku obcí Dobříšska a

               Novoknínaska na rok 2020 a 2021

 

 

14.11.2018 Vložen nový dokument na úřední desku

                   Veřejná vyhláška

                   - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy

                           provozu na pozemních komunikacích

 

Program zasedání obecního zastupitelstva,

konaného dne 20.11.2018

                       

1/ Cena známek na popelnice

2/ Předložení návrhu rozpočtu na rok 2019 finančním výborem

3/ Rozpočtová úprava č. 8

4/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provozu vodohospodářských zařízení

5/ Různé

 

začátek v 18:00 na OÚ

 

9.11.2018

Návštěvnost© www.obecoboriste.cz - vytvořte si také své webové stránky